لباس و تی شرت زنانه

  XXS XS S M L XL XXL
US 0 0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20
UK 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24
EU 30 32 34 36 38 40 42 44 46 48 50 52
Regular Chest (cm) 77½ 80 85 87½ 90 92½ 95½ 99 103 106½ 112 117
Petite Chest (cm)   80 85 87½ 90 92½ 95½ 99 103 106½ 112 117
Tall Chest (cm)   80 85 87½ 90 92½ 95½ 99 103 106½ 112 117
Regular Sleeve (cm) 69½ 78 79½ 80 81½ 82½ 84 84½ 85 85½ 86½ 87½
Petite Sleeve (cm)   75 75½ 76 77½ 78½ 80 80½ 81½ 82 82½ 84
Tall Sleeve (cm)   83 84½ 85 86½ 87½ 89 89½ 90 91 91½ 92½

روش اندازه گیری

نکاتی که به اندازه گیری دقیق تر کمک می کنند با استفاده از متر:

اندازه سینه:
دست های خود را بلند کرده و دور سینه را اندازه بزنید.

اندازه آستین:
دست های خورد را 90 درجه خم کنید و برروی کمر بگذارید سپس از گردن، آرنج تا مچ دست را اندازه بگیرید

جین زنانه

سایزها براساس استاندارد تبدیل سایز های اروپائی، انگلیسی و آمریکایی به یک دیگر ارائه شده است. در هر مورد و یا برند خاص سوالی اگر باشد می توانید از طریق تماس با ما ایمیل زده و مورد خود را ارسال کنید تا تبدیل آن جداگانه بررسی شود .

All Jeans (Excluding Curvy)  
Inch Sizing 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35
UK Dress Size 4 6 8 10 10 12 12 14 14 16 16 18
EU Dress Size 32 34 36 38 38 40 40 42 42 44 44 46
Regular Waist (cm) 59½ 62 65 67½ 70 72½ 75 78 81½ 85½ 91 96
Petite Waist (cm) 58½ 61 63½ 66 68½ 71 73½ 77 80 84½ 89½ 94½
Tall Waist (cm) 59½ 62 65 67½ 70 72½ 75 78 81½ 85½ 91 96
Regular Hip (cm) 87½ 90 92½ 95½ 98 100½ 103 106 109 113½ 118½ 124
Petite Hip (cm) 86½ 89 91½ 94 96½ 99 101½ 105 108 112½ 117½ 112½
Tall Hip (cm) 87½ 90 92½ 95½ 98 100½ 103 106 109 113½ 118½ 124
Regular Thigh (cm) 51 52 54 55 56½ 58½ 60½ 63½ 66 69 72½ 75½
Petite Thigh (cm) 50 51½ 53½ 54½ 56 58 59½ 63 65½ 68½ 72 75
Tall Thigh (cm) 51 52 54 55 56½ 58½ 60½ 63½ 66 69 72½ 75½

 

Curvy Jeans  
Inch Sizing 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35
UK Dress Size 4 6 8 10 10 12 12 14 14 16 16 18
EU Dress Size 32 34 36 38 38 40 40 42 42 44 44 46
Regular Waist (cm) 58½ 61 63½ 66 68½ 71 73½ 77 80 84½ 89½ 94½
Petite Waist (cm) 57 59½ 62 65 67½ 70 72½ 75½ 78½ 83 88½ 93½
Tall Waist (cm) 58½ 61 63½ 66 68½ 71 73½ 77 79½ 84½ 89½ 94½
Regular Hip (cm) 89½ 92 94½ 97 99½ 102 105 108 111 115½ 120½ 125½
Petite Hip (cm) 88½ 91 93½ 96 98½ 101 103½ 106½ 110 114½ 119½ 124½
Tall Hip (cm) 89½ 92 94½ 97 99½ 102 105 108 111 115½ 120½ 125½
Regular Thigh (cm) 52½ 54 56 57 58½ 60½ 62 65½ 68 71 74½ 77½
Petite Thigh (cm) 52 53½ 55 56½ 58 59½ 61½ 65 67½ 70½ 73½ 77
Tall Thigh (cm) 52½ 54 56 57 58½ 60½ 62 65½ 68 71 74½ 77½

 

Inseams Petite Ankle/Short Regular Long Tall
Legging (cm) 68½ 70 76 81½ 86½
Always Skinny (cm) 70 71 77½ 82½ 87½
Real Straight (cm) 72½ 73½ 80 85 90
Sexy Boot (cm) 76 77½ 84 89 94
Perfect Boot (cm) 76 77½ 84 89 94
Curvy (cm) 76 77½ 84 89 94
Long & Lean (cm) 76 77½ 84 89 94
Skimmer/Flood (cm) 65 n/a 71 n/a 80

 

روش اندازه گیری:

نکاتی که به اندازه گیری دقیق تر کمک می کنند با استفاده از متر:

اندازه دور کمر:
اندازه دور کمر را در حالی که متر به اندازه کافی کشیده شده و آزاد نمی باشد اندازه بزنید.

اندازه دور باسن
ایستاده و در حالی که پاشنه های پا به هم چسبیده است. دور باسن را اندازه بزنید.

اندازه دور ران
ایستاده در حالی که پاشنه های پا از هم فاصله دارند درو ران پا را اندازه بزنید.

اندازه طول شلوار
شلوار که سایز آن مناسب هست را روی زمین به صورت صاف بگذارید و سپس از محل اشعاب پاچه شلوار تا لبه پاچه آن را اندازه بزنید. این اندازه معیار شما خواهد بود برای شلوار بلندتر و یا کوتاه تر از این معیار استفاده کرده و سایز مورد نظر را سفارش دهید.

شلوار و دامن زنانه

سایزها براساس استاندارد تبدیل سایز های اروپائی، انگلیسی و آمریکایی به یک دیگر ارائه شده است. در هر مورد و یا برند خاص سوالی اگر باشد می توانید از طریق تماس با ما ایمیل زده و مورد خود را ارسال کنید تا تبدیل آن جداگانه بررسی شود .

  XXS XS S M L XL
US 0 0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20
UK 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24
EU 30 32 34 36 38 40 42 44 46 48 50 52
Regular Waist (cm) 59½ 62 65 67½ 70 72½ 75 78 81½ 85½ 91 96
Petite Waist (cm) 59½ 62 65 67½ 70 72½ 75 78 81½ 85½ 91 96
Tall Waist (cm) 59½ 62 65 67½ 70 72½ 75 78 81½ 85½ 91 96
Regular Hip (cm) 87½ 90 92½ 95½ 98 100½ 103 106 109 113½ 118½ 124
Petite Hip (cm) 87½ 90 92½ 95½ 98 100½ 103 106 109 113½ 118½ 124
Tall Hip (cm) 87½ 90 92½ 95½ 98 100½ 103 105½ 109 113½ 118½ 124
Regular Thigh (cm) 49 51 52½ 54½ 56½ 58 59½ 63 65½ 68½ 72 75
Petite Thigh (cm) 49 51 52½ 54½ 56½ 58 59½ 63 65½ 68½ 72 75
Tall Thigh (cm) 49 51 52½ 54½ 56½ 58 59½ 63 65½ 68½ 72 75
Trouser Length Trouser Inseam (cm)
Petite 73½
Ankle 75
Regular 81
Long 86½
Tall 91½

روش اندازه گیری

نکاتی که به اندازه گیری دقیق تر کمک می کنند با استفاده از متر:

اندازه دور کمر:
اندازه دور کمر را در حالی که متر به اندازه کافی کشیده شده و آزاد نمی باشد اندازه بزنید.

اندازه دور باسن
ایستاده و در حالی که پاشنه های پا به هم چسبیده است. دور باسن را اندازه بزنید.

اندازه طول شلوار
شلوار که سایز آن مناسب هست را روی زمین به صورت صاف بگذارید و سپس از محل اشعاب پاچه شلوار تا لبه پاچه آن را اندازه بزنید. این اندازه معیار شما خواهد بود برای شلوار بلندتر و یا کوتاه تر از این معیار استفاده کرده و سایز مورد نظر را سفارش دهید.

پیراهن زنانه

سایزها براساس استاندارد تبدیل سایز های اروپائی، انگلیسی و آمریکایی به یک دیگر ارائه شده است. در هر مورد و یا برند خاص سوالی اگر باشد می توانید از طریق تماس با ما ایمیل زده و مورد خود را ارسال کنید تا تبدیل آن جداگانه بررسی شود .

  XXS XS S M L XL
US 0 1 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20
UK 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24
EU 30 32 34 36 38 40 42 44 46 48 50 52
Regular Chest (cm) 82.½ 84 85 87½ 90 92½ 95½ 99 103 108 112 116
Petite Chest (cm) 82½ 84 85 87½ 90 92½ 95½ 99 103 107½ 112 116
Tall Chest (cm) 82½ 84 85 87½ 90 92½ 95½ 99 103 107½ 112 116
Regular Hip (cm) 62 63½ 65 67½ 70 72½ 75 78½ 82½ 87 91½ 96
Petite Hip (cm) 62 63½ 65 67½ 70 72½ 75 78½ 82½ 87 91½ 96
Tall Hip (cm) 62 63½ 65 67½ 70 72½ 75 78½ 82½ 87 91½ 96

روش اندازه گیری:

نکاتی که به اندازه گیری دقیق تر کمک می کنند با استفاده از متر:

اندازه سینه:
دست های خود را بلند کرده و دور سینه را اندازه بزنید.

اندازه دور کمر:
اندازه دور کمر را در حالی که متر به اندازه کافی کشیده شده و آزاد نمی باشد اندازه بزنید.

اندازه دور باسن
ایستاده و در حالی که پاشنه های پا به هم چسبیده است. دور باسن را اندازه بزنید.

سوتین

سایزها براساس استاندارد تبدیل سایز های اروپائی، انگلیسی و آمریکایی به یک دیگر ارائه شده است. در هر مورد و یا برند خاص سوالی اگر باشد می توانید از طریق تماس با ما ایمیل زده و مورد خود را ارسال کنید تا تبدیل آن جداگانه بررسی شود .

Cup Size Sizing
A -B S
B - C M
C - D L
D - DD XL
Band Size Top Chest
32 XS
34 S
36 M
38 L
40 XL

نیکرز زنانه

سایزها براساس استاندارد تبدیل سایز های اروپائی، انگلیسی و آمریکایی به یک دیگر ارائه شده است. در هر مورد و یا برند خاص سوالی اگر باشد می توانید از طریق تماس با ما ایمیل زده و مورد خود را ارسال کنید تا تبدیل آن جداگانه بررسی شود .

Trouser Size (UK) Trouser Size (EU) Panty Size
4 - 6 32 - 34 XS
8 - 10 36 - 38 S
12 - 14 40 - 42 M
14 - 16 44 - 46 L
18 - 20 46 - 48 XL

کفش زنانه

سایزها براساس استاندارد تبدیل سایز های اروپائی، انگلیسی و آمریکایی به یک دیگر ارائه شده است. در هر مورد و یا برند خاص سوالی اگر باشد می توانید از طریق تماس با ما ایمیل زده و مورد خود را ارسال کنید تا تبدیل آن جداگانه بررسی شود .

UK EU US Alpha
3 36 5 S
36½ S
4 37 6 S
37½ S
5 38 7 M
38½ M
6 39 8 M
39½ M
7 40 9 L
40½ L
8 41 10 L
41½ 10½ L
9 42 11 L

اکسسوری زنانه

سایزها براساس استاندارد تبدیل سایز های اروپائی، انگلیسی و آمریکایی به یک دیگر ارائه شده است. در هر مورد و یا برند خاص سوالی اگر باشد می توانید از طریق تماس با ما ایمیل زده و مورد خود را ارسال کنید تا تبدیل آن جداگانه بررسی شود.

Belts XS S M L XL
Waist (cm) 75 - 85 80 - 90 85 - 95 93 - 103 100 - 110
Hats S/M L/XL
Width (cm) 57 60
Women's Cold Weather Hats One Size
Width (cm) 57 - 60
Women's Gloves S M L
Width (cm) 17 18 19
Tights S/M M/L
Height (cm) 150 -168 160 - 183
Weight (kg) 45 - 68 54 -77

تی شرت و لباس مردانه

سایزها براساس استاندارد تبدیل سایز های اروپائی، انگلیسی و آمریکایی به یک دیگر ارائه شده است. در هر مورد و یا برند خاص سوالی اگر باشد می توانید از طریق تماس با ما ایمیل زده و مورد خود را ارسال کنید تا تبدیل آن جداگانه بررسی شود .

  XS S M L XL
Neck (cm) 33½ - 35½ 35½ - 37 38 - 39 40½ - 42 43 - 44½
Chest (cm) 86 - 91½ 91½ - 96½ 99 - 104 106½ - 111½ 114 - 119
Sleeve (cm) 80 82½ 85 87½ 90
Body Length (cm) 66 - 68½ 68½ - 71 71 - 73½ 73½ - 76 76 - 78½

روش اندازه گیری

نکاتی که به اندازه گیری دقیق تر کمک می کنند با استفاده از متر:

گردن
برای پیراهن غیر رسمی، یک پیراهنی که یقه آن مناسب هست را انتخاب کنید. یقه را صاف روی یک میز بگذارید و لبه بالای آن را اندازه بزنید. برای پیراهن رسمی دور پایین گردن را در حالی که یک انگشت بین گردن و متر هست انداره بزنید..

اندازه دور سینه
دست های خود را بلند کرده و دور سینه را اندازه بزنید.

اندازه آستین:
دست های خورد را 90 درجه خم کنید و برروی کمر بگذارید سپس از گردن، آرنج تا مچ دست را اندازه بگیرید.

شلوار و جین مردانه

سایزها براساس استاندارد تبدیل سایز های اروپائی، انگلیسی و آمریکایی به یک دیگر ارائه شده است. در هر مورد و یا برند خاص سوالی اگر باشد می توانید از طریق تماس با ما ایمیل زده و مورد خود را ارسال کنید تا تبدیل آن جداگانه بررسی شود .

Inseam Waist
  28 30 32 34 36 38 40
30 - - - - - - -
32 - - - - - - -
34 - - - - - - -
36 - - - - - - -

روش اندازه گیری:

نکاتی که به اندازه گیری دقیق تر کمک می کنند با استفاده از متر:

اندازه دور کمر:
اندازه دور کمر را در حالی که متر به اندازه کافی کشیده شده و آزاد نمی باشد اندازه بزنید.

کفش مردانه

سایزها براساس استاندارد تبدیل سایز های اروپائی، انگلیسی و آمریکایی به یک دیگر ارائه شده است. در هر مورد و یا برند خاص سوالی اگر باشد می توانید از طریق تماس با ما ایمیل زده و مورد خود را ارسال کنید تا تبدیل آن جداگانه بررسی شود .

UK EU US CM
5.5 39.5 6.5 24
40 7 24.5
6.5 40.5 7.5 25
7 41 8 25.5
7.5 41.5 8.5 26
8 42 9 26.5
8.5 42.5 9.5 27
9 43 10 27.5
9.5 43.5 10.5 28
10 44 11 28.5
10.5 44.5 11.5 29
11 45 12 29.5
11.5 45.5 12.5 30
12 46 13 30.5
12.5 46.5 13.5 31
13 47 14 31.5
14 48 15 32.5

لباس زیر مردانه

سایزها براساس استاندارد تبدیل سایز های اروپائی، انگلیسی و آمریکایی به یک دیگر ارائه شده است. در هر مورد و یا برند خاص سوالی اگر باشد می توانید از طریق تماس با ما ایمیل زده و مورد خود را ارسال کنید تا تبدیل آن جداگانه بررسی شود .

  S M L XL
Waist (cm) 74 - 79 81 - 86 89 - 94 97 - 102

روش اندازه گیری:

نکاتی که به اندازه گیری دقیق تر کمک می کنند با استفاده از متر:

اندازه دور کمر:
دور کمر خود را در محلی که معمولا کمر شلوار قرار می گیرد را در حالی که یک انگشت بین متر و کمر هست اندازه بزنید.

اکسسوری مردانه

سایزها براساس استاندارد تبدیل سایز های اروپائی، انگلیسی و آمریکایی به یک دیگر ارائه شده است. در هر مورد و یا برند خاص سوالی اگر باشد می توانید از طریق تماس با ما ایمیل زده و مورد خود را ارسال کنید تا تبدیل آن جداگانه بررسی شود .

Hats S/M L/XL
Width (cm) 57 60
Cold Weather Hats One Size
Width (cm) 57 - 60
Gloves S M L
Circumference of dominant hand (cm) 20 22 - 23 24 - 25
Belts XS S M M L XL XL XL
Waist (cm) 76 81 86 91 97 102 107 112
Waist (cm) - from buckle to center billet hole 80 85 90 95 100 105 110 116

لباس و تی شرت پسرانه

سایزها براساس استاندارد تبدیل سایز های اروپائی، انگلیسی و آمریکایی به یک دیگر ارائه شده است. در هر مورد و یا برند خاص سوالی اگر باشد می توانید از طریق تماس با ما ایمیل زده و مورد خود را ارسال کنید تا تبدیل آن جداگانه بررسی شود .

  XS S M L XL XXL
UK 4 - 5 yrs 6 - 7 yrs 8 - 9 yrs 10 - 11 yrs 12 - 13 yrs 13 yrs XL
US 4 - 5 6 - 7 8 9 - 10 11 - 12 13 - 14
EU 110 116 - 122 128 - 134 140 - 146 152 - 158 164 - 170
Height (cm) 99 - 114 114 - 132 132 - 137 137 - 145 145 - 152 152 - 163
Weight (kgs) 15 - 20½ 21 - 27¾ 27¾ - 32¾ 33 - 38 38½ - 43½ 44 - 46¾
Chest (cm) 58 - 61 64 - 66 69 72 76 80 - 84
Sleeve Length (cm) 47 - 51 52 - 58 62 65 69 72 - 75

روش اندازه گیری:

نکاتی که به اندازه گیری دقیق تر کمک می کنند با استفاده از متر:

اندازه دور سینه:
دست های خود را بلند کرده و دور سینه را اندازه بزنید.

اندازه آستین:
دست های خورد را 90 درجه خم کنید و برروی کمر بگذارید سپس از گردن، آرنج تا مچ دست را اندازه بگیرید.

شلوار پسرانه

سایزها براساس استاندارد تبدیل سایز های اروپائی، انگلیسی و آمریکایی به یک دیگر ارائه شده است. در هر مورد و یا برند خاص سوالی اگر باشد می توانید از طریق تماس با ما ایمیل زده و مورد خود را ارسال کنید تا تبدیل آن جداگانه بررسی شود .

  XS S M L XL XXL
UK 4 - 5 yrs 6 - 7 yrs 8 - 9 yrs 10 - 11 yrs 12 - 13 yrs 13 yrs XL
US 4 - 5 6 - 7 8 10 12 14
EU 110 116 - 122 128 - 134 140 - 146 152 - 158 164 - 170
Weight (kgs) 15 - 20 20 - 29 29 - 33 33 - 37 37 - 42 43 - 48
Height (cm) 99 - 114 114 - 135 135 - 140 140 - 145 145 - 152 152 - 158
Waist (cm) 54½ - 57 58½ - 60 61 63½ 66 68½ - 73¾
Hip (cm) 61 - 65 67 70 - 72 76 80 84

روش اندازه گیری:

نکاتی که به اندازه گیری دقیق تر کمک می کنند با استفاده از متر:

اندازه دور کمر:
دور کمر خود را در محلی که معمولا کمر شلوار قرار می گیرد را در حالی که یک انگشت بین متر و کمر هست اندازه بزنید.

 
 

کفش پسرانه

سایزها براساس استاندارد تبدیل سایز های اروپائی، انگلیسی و آمریکایی به یک دیگر ارائه شده است. در هر مورد و یا برند خاص سوالی اگر باشد می توانید از طریق تماس با ما ایمیل زده و مورد خود را ارسال کنید تا تبدیل آن جداگانه بررسی شود .

UK EU US CM
2.5 35 3.5 M 21.9
3 36 4 M 22.2
3.5 36 4.5 M 22.9
4 37 5 M 23.2
4.5 37 5.5 M 23.5
5 38 6 M 24.1
5.5 38 6.5 M 24.4
6 39 7 M 24.8
Hats S/M L/XL
Width (cm) 57 60
Gloves S M L
Width (cm) 18 19 20
Underwear XS S M L XL XXL
UK 4 - 5 yrs 6 - 7 yrs 8 - 9 yrs 10 - 11 yrs 12 - 13 yrs 13 yrs XL
US 4-5 6-7 8 10 12 14
EU 110 116 - 122 128 - 134 140 - 146 152 - 158 164 - 170
Standard Alpha Belt S M L XL
Width (cm) 56¾ 59¾ 61½ 64¼

*کمربند حدود 13 سانتی متر بیشتر از سایز دور کمر در نظر گرفته می شود.

روش اندازه گیری:

نکاتی که به اندازه گیری دقیق تر کمک می کنند با استفاده از متر:

اندازه کلاه
دور سر را از یک گوش تا گوش دیگر با متر اندازه بزنید.

اندازه دستکش
دورد دست را از پایین انگشت شصت با متر اندازه بزنید.

اندازه کمربند
دور کمر خود را در محلی که معمولا کمر شلوار قرار می گیرد را در حالی که یک انگشت بین متر و کمر هست اندازه بزنید.

تی شرت و لباس

سایزها براساس استاندارد تبدیل سایز های اروپائی، انگلیسی و آمریکایی به یک دیگر ارائه شده است. در هر مورد و یا برند خاص سوالی اگر باشد می توانید از طریق تماس با ما ایمیل زده و مورد خود را ارسال کنید تا تبدیل آن جداگانه بررسی شود .

  XS S M L XL XXL
UK 4 - 5 yrs 6 - 7 yrs 8 - 9 yrs 10 - 11 yrs 12 - 13 yrs 13 yrs XL
EU 110 116 - 122 128 - 134 140 - 146 152 - 158 164 - 170
Height (cm) 99 - 114 114 - 132 132 - 137 137 - 145 145 - 152 152 - 163
Weight (kgs) 15 - 20 20 - 29 29 - 33 33 - 37 37 - 42 43 - 52
Chest (cm) 58 - 61 64 - 66 69 72 76 80 - 84
Sleeve Length (cm) 47 - 51 52 - 58 62 65 69 72 - 75

روش اندازه گیری

نکاتی که به اندازه گیری دقیق تر کمک می کنند با استفاده از متر:

اندازه دور سینه:
دست های خود را بلند کرده و دور سینه را اندازه بزنید.

اندازه آستین:
دست های خورد را 90 درجه خم کنید و برروی کمر بگذارید سپس از گردن، آرنج تا مچ دست را اندازه بگیرید.

شلوار دخترانه

سایزها براساس استاندارد تبدیل سایز های اروپائی، انگلیسی و آمریکایی به یک دیگر ارائه شده است. در هر مورد و یا برند خاص سوالی اگر باشد می توانید از طریق تماس با ما ایمیل زده و مورد خود را ارسال کنید تا تبدیل آن جداگانه بررسی شود .

  XS S M L XL XXL
UK 4 - 5 yrs 6 - 7 yrs 8 - 9 yrs 10 - 11 yrs 12 - 13 yrs 13 yrs XL
EU 110 116 - 122 128 - 134 140 - 146 152 - 158 164 - 170
US 4-5 6-7 8 10 12 14
Weight (kgs) 15 - 20 20 - 29 29 - 33 33 - 37 37 - 42 43 - 48
Height (cm) 99 - 114 114 - 135 135 - 140 140 - 145 145 - 152 152 - 158
Waist (cm) 52 - 57 56 - 60 58 - 61 60 - 62 62 - 65 65 - 67
Hip (cm) 61 - 65 67 70 - 72 76 80 84

روش اندازه گیری:

نکاتی که به اندازه گیری دقیق تر کمک می کنند با استفاده از متر:

اندازه دور کمر:
دور کمر خود را در محلی که معمولا کمر شلوار قرار می گیرد را در حالی که یک انگشت بین متر و کمر هست اندازه بزنید.

 

کفش دخترانه

سایزها براساس استاندارد تبدیل سایز های اروپائی، انگلیسی و آمریکایی به یک دیگر ارائه شده است. در هر مورد و یا برند خاص سوالی اگر باشد می توانید از طریق تماس با ما ایمیل زده و مورد خود را ارسال کنید تا تبدیل آن جداگانه بررسی شود .

UK EU US CM
2.5 35 3.5 M 21.9
3 36 4 M 22.2
3.5 36 4.5 M 22.9
4 37 5 M 23.2
4.5 37 5.5 M 23.5
5 38 6 M 24.1
5.5 38 6.5 M 24.4
6 39 7 M 24.8
Hats S/M L/XL
Width (cm) 54½ 57
Gloves S M L
Width (cm) 15 16½ 18
Tights XXS/XS S M/L XL/XXL
Age 2-5 yrs 5-7 yrs 7-10 yrs 10-14 yrs
Height (cm) 91½ - 114 114 - 135 135 - 145 145 - 165
Weight (kgs) 12¾ - 20 20 - 24½ 23½ - 33 33 - 45
Weight (lbs) 28 - 44 44 -54 52 -72 72 - 100
Underwear XS S M L XL XXL
UK 4 - 5 yrs 6 - 7 yrs 8 - 9 yrs 10 - 11 yrs 12 - 13 yrs 13 yrs XL
US 4-5 6-7 8 10 12 14
EU 110 116 - 122 128 - 134 140 - 146 152 - 158 164 - 170
Standard Alpha Belt S M L XL
Width (cm) 56¾ 59¾ 61½ 64¼

*کمربند حدود 13 سانتی متر بیشتر از سایز دور کمر در نظر گرفته می شود.

روش اندازه گیری:

نکاتی که به اندازه گیری دقیق تر کمک می کنند با استفاده از متر:

اندازه کلاه
دور سر را از یک گوش تا گوش دیگر با متر اندازه بزنید.

اندازه دستکش
دورد دست را از پایین انگشت شصت با متر اندازه بزنید.

اندازه کمربند
دور کمر خود را در محلی که معمولا کمر شلوار قرار می گیرد را در حالی که یک انگشت بین متر و کمر هست اندازه بزنید.

لباس کودکان

سایزها براساس استاندارد تبدیل سایز های اروپائی، انگلیسی و آمریکایی به یک دیگر ارائه شده است. در هر مورد و یا برند خاص سوالی اگر باشد می توانید از طریق تماس با ما ایمیل زده و مورد خود را ارسال کنید تا تبدیل آن جداگانه بررسی شود .

  Up to 7lbs 0 - 3 m 3 - 6 m 6 - 12 m 12 - 18 m 18 - 24 m 2 yrs 3 yrs 4 yrs 5 yrs
Alpha Size S/M M/L L/XL
Weight (kgs) Up to 3 3 - 5 5 - 7 7 - 10 10 - 12 12 - 14 14 - 15 15 - 16 16 - 18 18 - 21
Length (cm) Up to 46 46 - 58 58 - 69 69 - 74 74 - 79 79 - 84 84 - 92 92 - 99 99 - 107 107 - 114

کفش و اکسسوری کودکان

سایزها براساس استاندارد تبدیل سایز های اروپائی، انگلیسی و آمریکایی به یک دیگر ارائه شده است. در هر مورد و یا برند خاص سوالی اگر باشد می توانید از طریق تماس با ما ایمیل زده و مورد خود را ارسال کنید تا تبدیل آن جداگانه بررسی شود .

  UK EU US CM  
نوزاد 0 16 0 7.6 12 - 0 ماه
0.5 17 1 8.5
1 17 2 M 9.5
1.5 18 2.5 M 10.2
2 18 3 M 10.5
خردسال 2.5 19 3.5 M 10.8 سال 1 - 4
3 19 4 M 11.4
3.5 20 4.5 M 11.7
4 20 5 M 12.1
4.5 21 5.5 M 12.7
5 22 6 M 13
5.5 22 6.5 M 13.3
6 23 7 M 14
6.5 23 7.5 M 14.3
7 24 8 M 14.6
7.5 25 8.5 M 15.2
8 25 9 M 15.6
8.5 26 9.5 M 15.9
9 27 10 M 16.5
کودک 9.5 27 10.5 M 16.8 سال 4 - 8
10 28 11 M 17.1
10.5 29 11.5 M 17.8
11 30 12 M 18.1
11.5 30 12.5 M 18.4
12 31 13 M 19.1
12.5 31 13.5 M 19.4
13 32 1 M 19.7
13.5 33 1.5 M 20.3
1 33 2 M 20.6
1.5 34 2.5 M 21
2 34 3 M 21.6
Toddler Hats 12 - 18 m 18 - 24 m 2 yrs 3 yrs 4 yrs 5 yrs
Alpha Size XS/S S M L
Head Circumfrence (cm) 48 51 52 52 53 53
Mittens & Gloves 12 - 24 m 2 - 3 yrs 4 - 5 yrs
Alpha Size XS/S S/M M/L
Length (cm) 13 15 17